Úvod >  Ochrana osobních dat

Prohlášení o ochraně osobních dat


Ochrana va?eho soukromí je pro nás d?le?itá. Tato politika vysvětluje, jak sbíráme, pou?ívat a zve?ejňovat osobní údaje, které poskytují p?i pou?ívání této webové stránky. V?dy je volba, zda chcete vytvo?it osobní údaje p?es internet.

. 1 Jak m??eme chránit své soukromí?
Bezpe?nost Va?ich osobních údaj? je pro nás velmi d?le?itá. Nikdy prodávat nebo pronajímat va?e osobní informace t?etím stranám za ?ádnych okolností. Va?e d?věra je velmi vysoká, a bude pracovat na zaji?tění bezpe?nosti a d?věrnosti osobních údaj? nám chránit a pou?ívat jej pouze jako my v na?í ochrany osobních údaj?.
Během vyměny informací procesu, budeme se sna?it v na?ich silách byla zaji?těna bezpe?nost va?ich dat pomocí ?ifrování vstupní informace s software Security Socket Layer (SSL). Je k ostatním lidem p?ed neoprávněnym p?edcházení heslo nebo proniknout do va?eho po?íta?e velmi d?le?ité. Proto byste měli pou?ívat instant odhla?ováním, aby byla zaji?těna po ukon?ení náv?těvě webu, Pokud sdílíte stejny po?íta? s jinymi lidmi.
. 2 Jaké osobní údaje u?ivatel?, které shroma??ujeme?
Na?ím hlavním cílem p?i shroma??ování osobních informací je p?izp?sobit a vylep?it na?e slu?by. Shroma??ujeme následující typy informací od na?ich u?ivatel?:
informace, které jste nám poskytli:
jsme p?ijímat a ukládat ve?keré informace, zadáte na na?ich webovych stránkách nebo které nám poskytnete jinym zp?sobem, z. B. své jméno, e-mailovou adresu a dal?í informace, které poskytujete. M??ete si vybrat, aby nám poskytli ur?ité informace, ale pak nebude moci p?ínosy mnohé z na?ich speciálních funkcí, jako je nap?íklad p?idávání komentá?? na na?ich stránkách Vytvo?ení u?ivatele nebo e mohly byt získány, aby se -Mail oznámení. Osobní údaje, které budete pro takové ú?ely, jako reakce na va?e po?adavky pro ur?ité produkty a slu?by byt pou?ity k vidění p?izp?sobení obsahu reklamy a komunikace.
. 3 Jak pou?íváme informace, které shroma??ujeme
◆ M??eme pou?ít informace, které shroma??ujeme:
* Ovládání nabídku, zlep?it a udr?ovat stránky.
* Vlastní a / nebo personalizace komunikace a zá?itek z nakupování.
* lépe reagovat na va?e po?adavky zákaznicky servis.
* Komunikujte pot?eby s vámi o nákupu, informace o ú?tu nebo zákaznicky servis.
* komunikaci s vámi o na?ich vyrobcích a akcích a pro dal?í propaga?ní ú?ely.
* Zlep?ení na?eho podnikání.
* Správa soutě?í, propaga?ních akcí, pr?zkum? a dal?ích funkcí stránek.
◆ Cookies pou?íváme na:
* vzpomenout na polo?ky v nákupním ko?íku .
* rozpoznat, kdy? se vrátíte na na?ich webovych stránkách.
* Ulo?ení své u?ivatelské jméno nebo e-mailovou p?ihlá?ení (ale nezapomněl) usnadnit, aby p?ihlásit.
* Ově?te, ?e u?ivatelé jsou p?ihlá?eni
* Povolení pou?ití Express Checkout.
.
* Analyza chování náv?těvník?
Poznámka:
Pokud nechcete p?ijímat cookies, m??ete zabránit změnou nastavení ve va?em internetovém prohlí?e?i. Nicméně, pokud je zablokovat, nebudete moci vyu?ívat v?echny funkce na?ich internetovych stránek, v?etně úprav je k dispozici s vytvo?ením u?ivatelského profilu spojené s u?íváním.
. 4 Vá? souhlas
◆ Pou?íváním na?ich webovych stránek souhlasíte s na?í dohodou ochrany osobních údaj?.
◆ Jako ?len na?ich stránkách, souhlasíte sdílet základní mno?ství informací s ostatními ?leny komunity, v?etně va?eho u?ivatelského jména, Poloha City, profilovy obrázek a některé dal?í základní informace. ? Zapojit se do aktivit v?echny dal?í funkce a internetové stránky komunity a vyměnnych program?, mít své nastavení soukromí, Více informací, v?etně v?ech obsahu generovaného u?ivateli, Va?e stránka profilu a v?echny své ?innosti změnit sdílet na webu.
zpět
Copyright © 2017 www.imontura.cz Powered by Plátěné kalhoty