Úvod >  Jak nakupovat

Jak nakupovatP?epravní

. 1 Vá? nákup je obvykle během 4 ~ 7 pracovních dn? je dosa?eno po platbě. Worldwide Express Mail Service (Online Tracking) & amp; DHL - dodáme va?i objednávku USPS
. 2. Sledování Po?et svého vlastního balíku vám poskytne, po Va?e objednávka bude odeslána. M??ete pou?ít sledovací ?íslo zkontrolovat stav své objednávky on-line.
3. Na?e doprava je zdarma!

& nbsp; Objednávky

Jakmile je balí?ek dodán, m??e si vzít e-mail s potvrzením odeslání objednávky, sledovací ?íslo. M??ete sledovat svou objednávku p?es následujícím po?adí, sledování webovych stránek pomocí sledovací ?íslo:

Německo - http://www.gdsk.de/eng/index.html
Spojené státy americké - http://www.usps.com/shipping/trackandconfirm.htm
Kanada - https://obc.canadapost.ca/emo/basicPin.do?language=en
Francie - http://ice.auspost.com.au/
Velká Británie - http://www.parcelforce.com/portal/pw/track?catId=7500082

zp?sob dopravy pro balení budou uvedeny ve va?em ú?tu a v potvrzovacím zásilku e-mailu.

Zpět

. 1 Máme jen umo?nit úplné náhrady na zbo?í, které nám zp?sobily p?es problémy.
2. Pokud je vrácená balí?ek není sou?ástí p?íslu?enství a díl? to bylo posláno s, náklady na p?íslu?enství a díl? bude ode?tena z kone?né ceny a m??e zaru?it pouze ?áste?nou náhradu.
3. Pokud z jakéhokoli d?vodu, je t?eba velikost, změnit barvu, nebo je náhrada pod základnou "těch druhych" p?epravní poplatek bude ode?ten z kone?né ceny.

& nbsp; úst?edny

P?ijmeme vyměny za jinou velikost ?i barvu do 30 dn? od p?vodního data objednávky expedice. Prosím kontaktujte nás s va?í ID zakázky a jeden z ?len? na?eho tymu vám pom??e. Chcete-li, -li p?idat polo?ky do jiného vyměny styl, by vá? produkt na vrácení peněz (p?es právo na návrat) zpět a nová objednávka pro styl vám vyhovuje.

Musíte nám kontaktovat p?ed odesláním polo?ky zpět kontakt. V?echny zásilky k nám vrací, musí byt v p?vodním stavu, tedy ne opot?ebovany, pozměněny nebo se omyvá, se v?emi zna?kami p?i?azeny. Opot?ebované nebo ?pinavé p?edměty budou vráceny na vás.

Nechceme pokryt náklady na dopravu pro vyměnu, jste odpovědní za vrácení zpět a pro p?epravu a manipulaci s náklady na dopravu zasílané polo?ky na vás. Doporu?ujeme, abyste p?idat mě?ení a poji?tění p?i odesílání polo?ek k nám pro svou vlastní ochranu, proto?e nem??eme byt odpovědny za ztrátu zásilky. Po?tovného a balného poplatky jsou nevratné.

. 1 Máme jen umo?nit úplné náhrady na zbo?í, které nám zp?sobily p?es problémy.
2. Pokud je vrácená balí?ek není sou?ástí p?íslu?enství a díl? to bylo posláno s, náklady na p?íslu?enství a díl? bude ode?tena z kone?né ceny a m??e zaru?it pouze ?áste?nou náhradu.
3. Pokud z jakéhokoli d?vodu, je t?eba velikost, změnit barvu, nebo je náhrada pod základnou "těch druhych" p?epravní poplatek bude ode?ten z kone?né ceny.

zpět
Copyright © 2017 www.imontura.cz Powered by Plátěné kalhoty